Evaluatie aanbestedingswet 2012 verdient nuancering

Nederland moet de Aanbestedingswet 2012 op 18 april 2016 hebben aangepast aan nieuwe Europese richtlijnen. De Tweede Kamer heeft onlangs een evaluatie van deze wet ontvangen, met daarbij een aantal rapporten van advies- en beleidsbureaus. Een goed moment, gezien de verplichte aanpassing van de wet. De hoofdconclusie van de evaluatie is dat de wet voor een lastenverlichting van 184 miljoen euro heeft gezorgd: 157 miljoen euro voor ondernemers en 27 miljoen euro voor aanbestedende diensten. Op het eerste gezicht een prachtig resultaat, maar helaas is daarop een flinke nuancering nodig.

Lees meer Evaluatie aanbestedingswet 2012 verdient nuancering

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de wet uiterlijk 1 april 2015 wordt geëvalueerd. In juli 2014 is het ministerie van Economische Zaken gestart met de evaluatie. 

Met de evaluatie wil het ministerie van Economische Zaken nagaan of de ambities van de wet zijn behaald en welk effect de wet in de praktijk heeft. De ambities van de Aanbestedingswet…

Lees meer Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Infographic: Aanbesteden in Nederland

Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van één jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet.

– 90% van alle aanbestedingen kiezen aanbestedende diensten voor gunnen op EMVI.
– Overige aanbestedingen worden gegund op laagste prijs; 94% daarvan wordt gemotiveerd.
Veel gebruikte motiveringen voor gunnen op laagste prijs zijn de beperkte meerwaarde van hogere kwaliteit, disproportionaliteit in relatie tot de opdracht of conform aanbestedingsbeleid.

Lees meer Infographic: Aanbesteden in Nederland

‘Rijksoverheid gunt enkelvoudig onderhands onder de € 50.000,–‘

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire uitgebracht met als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren. De circulaire is beleid en is niet verplicht voor aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten kunnen aan hun motiveringsplicht van de keuze voor een procedure onder de Europese drempelwaarde (art. 1.4 Aanbestedingswet 2012) in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld.

Lees meer ‘Rijksoverheid gunt enkelvoudig onderhands onder de € 50.000,–‘

Europese aanbestedingsrichtlijnen – voorlopig akkoord tussen Raad en Europees Parlement

Op 26 juni 2013 is een voorlopig akkoord bereikt tussen Raad en het Europese parlement over de tekst van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

20 december 2011 publiceerde de Europese Commissie een aantal voorstellen voor nieuwe richtlijnen. Deze richtlijnen moeten zorgen voor de modernisering van het aanbestedingsproces en meer flexibiliteit binnen het inkoopproces.

Lees meer Europese aanbestedingsrichtlijnen – voorlopig akkoord tussen Raad en Europees Parlement

Laatste deel ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ gepubliceerd

Europa decentraal publiceert in feuilletonvorm de geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deel 5, het laatste deel, zijn hoofdstuk 7 en 9 gepubliceerd.

Hoofdstuk 7 belicht vragen over uitsluiting, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria. Europa decentraal ontvangt jaarlijks veel vragen op gebied van selectie- en gunningscriteria.

Lees meer Laatste deel ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ gepubliceerd

Deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ gepubliceerd door Europa decentraal

Europa decentraal publiceert in feuilletonvorm de geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deel 4 zijn hoofdstuk 8 en 10 gepubliceerd.

Hoofdstuk 8 gaat over rechtsbescherming. Per 1 april 2013 is de Wira (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) ingetrokken via- en geïntegreerd in de Aanbestedingswet 2012.

Lees meer Deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ gepubliceerd door Europa decentraal

Ministerie van EZ publiceert Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Op 13 mei jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

De Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en dienen als handreiking voor aanbestedende diensten die daaraan (ook qua professionaliseringsniveau) behoefte hebben.

Lees meer Ministerie van EZ publiceert Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Modellen Eigen verklaring vastgesteld

In de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model voor de Eigen Verklaring wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

Deze ministeriële regeling is vorige week vrijdag 22 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant en heet voluit: de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 2013, nr. WJZ/13041522, tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Regeling modellen eigen verklaring), Staatscourant 2013 nr 8061, 22 maart 2013.

Lees meer Modellen Eigen verklaring vastgesteld

Witte rook

De afgelopen dagen zijn 115 kardinalen in conclaaf gegaan om een nieuwe paus te benoemen. De kardinaal met ‘meeste stemmen gelden’ krijgt de overeenkomst gegund voor de functie van Paus. Het profiel waar de nieuwe paus aan moet voldoen is ter voorbereiding van het conclaaf besproken, maar is niet bekend gemaakt. Witte rook heeft de wereld getoond dat de gunning definitief is.

Lees meer Witte rook